Warehousing process

نمونه فایل ورد فرآیند انبارداری

شرکت —

جدول فرآیندهای سازمان کد مدرک : T-21-00
عنوان فرآیند: انبارداری مسئول فرآیند : مسئول انبار نوع فرآیند : پشتیبان صفحه   ۲    از   ۱۳
ورودی  از فرآیند منابع مورد نیاز مدارک مرتبط شرح فرآیند خروجی به فرآیند  شاخص نحوه محاسبه شاخص
مراحل اصلی فرآیند مسئول کد مدارک مرتبط
مواد اولیه  یا کالای ورودی از فرآیند خرید

محصول آماده شده برای ارسال از فرآیند تولید

درخواست کالا از کلیه فرآیندها

پالت

تسمه

فضای انبار

—– دریافت مواد اولیه و اعلام به واحد کیفیت یا درخواست کننده کالا انباردار ——- مواد اولیه انبارش شده جهت فرآیند تولید

قطعات یدکی برای تعمیرات

محصول آماده شده برای ارسال به مشتری

درخواست خرید به فرآیند خرید

کالای خریداری شده به کلیه فرآیندها

نتایج ارزیابی دوره ای انبار – بررسی نتایج ارزیابی دوره ای انبار بصورت متوسط در دوره های ۶ ماهه
صدور رسید  انبار پس از تایید کیفیت برای سایر اقلام غیر از مواد اولیه انباردار S-003
ثبت کالای ورودی در کاردکس انباردار S-016
تکمیل فرم ورود مواد خریداری شده به کارخانه انباردار S-001
چیدمان و انبارش مطابق فرم شرایط انبارش انباردار S-076
نصب اتیکت کالا انباردار S-077
بررسی درخواست کالا از انبار انباردار S-007
تحویل کالا در صورت وجود داشتن در انبار  و صدور حواله انبار انباردار S-006
ثبت کالای خروجی در کاردکس انباردار S-016
صدور برگ خروج محصول  نهایی انباردار S-002
صدور مجوز خروج موقت مواداولیه انباردار S-004
صدور مجوز خروج موقت برای کالای و ابزار (جهت تعمیرات/…) انباردار S-018
صدور مجوز خروج دائم برای کالا وابزار انباردار S-019
ارائه لیست موجودی انبار انباردار —-
کد گذاری اقلام موجود در انبار انباردار —-
تعیین دارایی متعلق به مشتریان انباردار S-107
کنترل موجودی اطمینان انباردار S-003
ارزیابی دوره ای مدیر تضمین S-075
تکمیل  لیست مواد و ابزار خروج موقت انباردار S-015
 تهیه کننده : مسئول انبار  تصویب کننده : مدیر عامل تاریخ تصویب مهر اعتبار